18/07/13

UN REMUÍÑO BIBLIOGRÁFICO... E ALGO MÁIS!


Con motivo da comunicación "Unha experiencia didáctica multidisciplinaria: os muíños da comarca de Monterrei", pronunciada no curso de verán da USC titulado Toponimia. Actuación e interpretación, ofrecemos unha relación da bibliografía manexada relacionada cos muíños, con esta comarca do sur ourensá e coas diferentes disciplinas dende as que analizamos estas construcións da arquitectura popular.Aquén [Consulta: 11/07/2013].
Arquivo Histórico Provincial de Ourense: Catálogo de expedientes de muíños do fondo da Xefatura Provincial de Ourense do Servizo Nacional de Produtos Agrarios (SENPA).
Bargiela Troncoso, Anxelica (1999): “Galicia ten máis de 100.000 aceas segundo a Asociación Galega de Muíños”, Territorios de Galicia 26, 42-44.
Bas, Begoña (1998): “Observacións de carácter etnolóxico das denominacións do muíño en Galicia” en Dieter Kremer (ed.): Homenaxe a Ramón Lorenzo. Vigo: Galaxia, 475-480.
Blanco Rivero, Daniel (2003): Os muíños e as demais contrucións tradicionais do Concello de Laza. Proxecto de licenciatura inédito.
Boullón Agrelo, Ana I. e Xulio Sousa Fernández (dirs.): Cartografía dos apelidos de Galicia. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. [Consulta: 11/07/2013].
Caamaño, Manuel (2003): As construcións da arquitectura popular. Patrimonio etnográfico de Galicia. [Santiago de Compostela]: Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.
De Llano Cabado, Pedro (2006): Arquitectura popular en Galicia. Vigo: Xerais.
Estévez Lavandeira, Ana (2008): “Auga pasada non move muíño?: experiencias didácticas coa cultura tradicional” en Ana M. Pose Blanco e Xesús Rodríguez Rodríguez (coords.): Actividades e recursos educativos dos museos de Galicia. Noia: Toxosoutos.
InstitutoNacional de Estatística [Consulta: 11/07/2013].
Lorenzo Vázquez, Ramón (1962): “Estudios etnográfico-lingüísticos sobra La Mahía y aledaños. El Molino” en Cuadernos de Estudios Gallegos, t.10-fasc. 64, 200-241.
Lores Rosal, Xavier (1987): Os muíños. Vigo: A Nosa Terra.
Madoz, Pascual (1986): Diccionario geográfico estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar: Galicia. 6 vols. Santiago de Compostela: Libros Galicia.
Marqués Valea, Julia (2003): A toponimia na escola: guía para a recollida, catalogación e estudo dos nomes tradicionais de lugar. [Santiago de Compostela]: Dirección Xeral de Política Lingüística.
Marqués Valea, Xulia (2008) Enredando nos topónimos con Rodari. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística.
Marqués Valea, Xulia (2013): “Mirando o pasado con vistas no futuro: un espazo para a toponimia na aula”. Revista Galega do Ensino 65. [Santiago de Compostela]: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria <en liña> [Consulta: 11/07/2013].
Méndez Fernández, Luz (2000): ¿Por que se chama así este sitio?. Santiago: Lea Edicións.
Rivas Quintas, Eligio (1997): O muíño. [Ourense]: Grafo Dos.
Rodríguez, Manuel F. (2008): Comarca de VerínMonterreiVerínCualedroOímbra, Laza, Vilardevós. [Verín (Ourense)]: Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín.
Rodríguez Parada, Raquel (2010): “Un traslado dun foro de Monterrei escrito en galego no ano 1449” en Boletín Avriense 40, 7-22.
Sistema de información xeográfica de parcelas (sixpac[Consulta: 11/07/2013].
Taboada Cid, Manuel (1988): Léxico de la comarca de Verín. Ourense: Museo Arqueológico Provincial.
Taboada Chivite, Xesús (1959/1960): “Notas sobre toponimia verinense” en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, t. 20, fasc. 1-4, 105-116.
VV.AA (2009): Oxford Thesaurus of English. Oxford: University
VV.AA (1996): The Oxford-Duden Pictorial Spanish and English Dictionary. Oxford: University.A seguir ofrecemos algunhas das actividades, realizadas co alumnado, que foron presentadas nesta
comunicación:

1. Tarefas centradas na aproximación aos topónimos da comarca de Monterrei e á súa orixe.

2. Tarefas baseadas nas cantigas e refráns relacionados co muíño recollidos polo alumnado do IES Xesús Taboada Chivite de Verín (curso 2009-2010).

3. Actividades centradas no estudo da antroponimia baseada na toponimia da comarca de Monterrei.